Klauzula

Klauzula informacyjna dla serwisu internetowego

Klauzula informacyjna dla serwisu internetowego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krystian Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe IZAR KRYSTIAN CICHOCKI, ul. Grafitowa 6, Radwanice, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 9121643115, nr REGON: 932236847.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przepis prawa - art. 222 Kodeksu pracy (w odniesieniu do osób będących pracownikami Administratora) oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wskazane w punkcie 2 powyżej.

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pani/Pana dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności zaś dostawcy usług informatycznych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia udostępnienia, chyba że ze względu na użycie tych danych jako dowodu w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, okres ten ulegnie przedłużeniu do momentu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wskazanych w punkcie 2.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres e-mail: biuro@izar.pl lub numer telefonu: 71 303 62 09.