Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/users/izar/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/users/izar/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/users/izar/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Warunki handlowe | IZAR

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PPUH IZAR Krystian Cichocki


§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej jako OWS) określenia oznaczają:

1) Zamawiający - przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą, w ramach OWS Umowę;
2) Kupujący - przedsiębiorca kupujący od Sprzedawcy Towar Sprzedawany na zasadach określonych w § 9 OWS;
3) Zleceniodawca - przedsiębiorca zlecający Zleceniobiorcy wykonanie Usługi na zasadach określonych w § 10 OWS;
4) Sprzedawca/Zleceniobiorca - Krystian Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe IZAR Krystian Cichocki z siedzibą w Radwanicach przy ul. Grafitowej 6, NIP: 9121643115, REGON, 932236847;
5) Umowa - umowa zawarta na zasadach określonych w OWS (z wyłączeniem § 9 i § 10 które dotyczą odpowiednio Umowy Sprzedaży i Umowy na wykonanie Usługi) pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą w ramach której Sprzedawca zobowiązany będzie wyprodukować zamówiony przez Zamawiającego Towar z Materiału bądź Materiału Powierzonego, a Zamawiający za zamówiony Towar zapłacić;
6) Umowa Sprzedaży - Umowa zawarta na zasadach określonych w § 9 Pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w ramach której Sprzedawca zobowiązany będzie sprzedać Kupującemu Towar Sprzedawany, a Kupujący za ten Towar Sprzedawany zapłacić;
7) Umowa na wykonanie Usługi - umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą na zasadach określonych w § 10 OWS, w ramach której Zleceniobiorca wykona dla Zleceniodawcy Usługę, a Zleceniobiorca za tę Usługę zapłaci;
8) Usługa - przedmiot Umowy na wykonanie Usługi;
9) Towar - towar wyprodukowany dla Kupującego przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy (przedmiot Umowy);
10) Towar Sprzedawany - towar, który nie został wyprodukowany przez Sprzedawcę i jest przez Sprzedawcę jedynie wcześniej kupiony i dalej odsprzedawany Kupującemu w ilości przez niego zamówionej;
11) Materiał - produkt lub półprodukt Sprzedawcy z którego produkowany jest Towar zamówiony przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy;
12) Materiał Powierzony - materiał dostarczony przez Zamawiającego do realizacji Umowy na zasadach określonych w OWS;
13) Oferta - Odpowiedź Sprzedawcy na zapytanie Zamawiającego zawierająca informacje o cenie oraz przewidywalnym czasie dostawy Towaru;
14) Oferta Sprzedażowa - odpowiedź Sprzedawcy na zapytanie Kupującego zawierająca informację o cenie Towaru Sprzedawanego oraz przewidywalnym czasie dostawy Towaru Sprzedawanego;
15) Oferta na wykonanie Usługi - odpowiedź Zleceniobiorcy na zapytanie Zleceniodawcy zawierająca informację o cenie wykonania Usługi oraz przewidywanym czasie wykonania Usługi;
16) Siedziba Sprzedawcy/Zleceniobiorcy - miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę/Zleceniobiorcę.


§2 PRZEDMIOT I OGÓLNE POSTANOWIENIA OWS

1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów, Umów Sprzedaży oraz Umów na wykonanie Usługi, chyba, że strony danej umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności - ustaliły inaczej.
2. OWS stanowią integralną część wszelkich realizowanych zamówień w takim, zakresie, w jakim ich zapisy odnoszą się konkretnej umowy tj. Umowy, Umowy Sprzedaży bądź Umowy na wykonanie Usługi.
3. OWS są udostępnione w siedzibie firmy Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.izar.pl.
4. Złożenie zamówienia w firmie Sprzedawcy jest równoznaczne z zaakceptowaniem OWS obowiązujących u Sprzedawcy.
5. Strony mogą zawrzeć odrębną umowę, która w całości lub w części wyłączać będzie postanowienia niniejszych OWS i w takim wypadku strony związane będą postanowieniami tej umowy.


§3 ZAWARCIE UMOWY

1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy, Zamawiający prześle Sprzedawcy w formie dokumentowej (e-mail) zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Towarów.
2. Wszystkie Oferty udostępniane Zamawiającemu na jego zapytanie, o którym mowa w ust. 1 mają ważność 5 dni roboczych od momentu doręczenia, chyba że strony ustaliły inaczej.
3. Oferta przedstawiona przez Sprzedawcę nie powoduje automatycznej rezerwacji surowca oraz jakichkolwiek innych zasobów, w tym czasu pracy maszyn, potrzebnego do realizacji Towarów , będących przedmiotem tej Oferty.
4. W okresie ważności Oferty Zamawiający może w każdym czasie Ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4.
5. Sprzedawca ma prawo do podwyższenia cen Towarów, jeżeli po zawarciu Umowy nastąpiły okoliczności niezależne od Sprzedawcy , które prowadzą do wzrostu cen Materiałów potrzebnych do wykonania Towarów, przez co rozumie się w szczególności wzrost cen surowców, z których produkowane są Towary, różnice w kursie walut, podwyżki opodatkowania/składek i/lub inne obiektywne okoliczności. Taki wzrost cen Towarów nie daje Zamawiającemu prawa do odstąpienia od Umowy.


§4 ZAMÓWIENIE I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Warunkiem skutecznego zwarcia Umowy jest złożenie przez Zamawiającego zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Oferty oraz niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży bez zastrzeżeń.
2. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej w Siedzibie Sprzedawcy, droga pocztową, a także pocztą elektroniczną lub faxem. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.
3. Zamówienie złożone przez Zamawiającego, które zostało potwierdzone jako przyjęte do realizacji musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji danego zamówienia o których mowa w ust. 4.
4. Zamawiający jest zobowiązany do podania w zamówieniu niezbędnych do realizacji zamówienia , informacji takich jak:

a) rysunek w formacie pliku dxf, dwg lub w innym czytelnym formacie,

b) Materiał z jakiego będzie wykonany produkt,

c) rodzaj zamawianego Towaru,

d) informacje w jakiej jakości mają być wykonane detale,

e) zakresy tolerancji oraz inne niezbędne informacje.

5. W przypadku, gdy informacje o których mowa w ust. 4, dostarczone przez Zamawiającego, będą niekompletne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykonywania Umowy według ogólnych parametrów technicznych dla danego Towaru oraz w oparciu o własne doświadczenie, co Zamawiający niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń.
6. Rysunki dostarczone w formacie dxf i dwg lub innym czytelnym uznane są za prawidłowe z chwilą dostarczenia ich jako załącznika do Oferty i zamówienia. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy.
7. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do Oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie Oferty z zastrzeżeniem zmiany, lecz jako nowe zapytanie o możliwość zawarcia Umowy, które wymaga sporządzenia nowej Oferty. W takim przypadku dotychczasowa Oferta traci ważność.
8. Z chwilą przyjęcia Oferty przez Zamawiającego (tj. otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia), zostaje zawarta Umowa, na którą składają się: Oferta Sprzedawcy, zamówienie Zamawiającego wraz z rysunkami technicznymi i niniejsze OWS.
9. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia Zamawiającego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w formie dokumentowej (e-mail) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania zamówienia .
10. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy, Sprzedawca ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Zamawiającego. Sprzedawca zawiadamia Zamawiającego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Zamawiającego na dokonanie korekty nie dochodzi do zawarcia Umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 2 (dwóch) dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez Sprzedawcę.
11. Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym w zależności od możliwości technologicznych, dostępności Materiału i innych okoliczności.
12. Termin realizacji zamówień z Materiałów Powierzonych jest liczony od dnia dostawy tego Materiału do Siedziby Sprzedawcy.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia najpóźniej 1 (jeden) dzień przed terminem ustalonym w zamówieniu, o czym poinformuje Zamawiającego telefonicznie bądź w formie dokumentowej (e-mail).
14. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie Materiału (w szczególności spowodowanego siłą wyższą, awarią urządzenia, środka transportu, niedostępnością danego asortymentu ), Sprzedawca zastrzega prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedawca poinformuje Zamawiającego w formie dokumentowej (e-mail) o przyczynie opóźnienia oraz nowej przewidywanej dacie realizacji Umowy.
15. Odstąpienie przez Zamawiającego z całości lub z części zamówienia po zawarciu Umowy jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści Oferty Sprzedawcy lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, zaś Sprzedawca nie podjął jeszcze żadnych działań związanych z realizacją zamówienia, które wiązałyby się z nieodwracalnymi kosztami (w szczególności takich jak zamówienie Materiałów pod zamówienie Zamawiającego, wstępna obróbka Materiału jak cięcie, cynowanie).
16. W przypadku bezpodstawnego odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej Umowy, Zamawiający zobowiązany będzie pokryć pełen koszt złożonego zamówienia (całą cenę wskazaną przez Sprzedawcę w Ofercie), a także pokryć wszelkie inne szkody, jakie poniósł Sprzedawca, wskutek tego, że zawarta Umowa nie doszła do skutku.


§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Umowy z nowymi Zamawiającymi (każda pierwsza Umowa z nowym Zamawiającym) są poprzedzone przedpłatą lub płacone gotówką, bądź przewoźnikowi za pobraniem. Po pierwszych trzech zrealizowanych Umowach Zamawiający może dokonywać płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy z terminem płatności wynoszącym 30 dni.
2. Za zrealizowane zamówienie Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. Wszystkie podawane ceny są cenami netto i jest do nich doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili realizacji Umowy.
3. Wystawiona faktura VAT jest doręczana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, zgodnie z życzeniem Zamawiającego i jest ona jednocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty.
4. Wniesienie reklamacji z tytułu gwarancji, o której mowa w § 7 nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym - wskazanym w fakturze VAT - terminie.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.
6. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w Umowie, uważane będą za skuteczne.


§6 ODBIORY I WYSYŁKA TOWARÓW

1. Odbiór Towaru następuje:

1) w Siedzibie Sprzedawcy;

2) na warunkach określonych indywidualnie z Zamawiającym.

1. Jeżeli odbiór Towaru następuje w Siedzibie Sprzedawcy, wydanie Towaru następuje w formie pisemnego protokołu odbioru pod rygorem nieważności 'ex works'/'loco fabryka' (''Incoterms 2010''), co oznacza, że Towary uważa się, za dostarczone Zamawiającemu z chwilą opuszczenia Siedziby Sprzedawcy. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Towarów przechodzi na Zamawiającego w chwili, kiedy Towar zostaną wręczone Zamawiającemu lub też zostaną załadowane na środek transportu Zamawiającego.
2. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca może wysłać Towar do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) jednak Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego Towaru, oraz sporządzić protokół ewentualnego uszkodzenia przy odbiorze Towaru od przewoźnika, a także niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu Towaru (nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych) będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
3. Koszt dostawy zamówionych Towarów pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustaliły inaczej.
4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towar został przygotowany do odbioru przez Zamawiającego tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu z zastrzeżeniem ust. 1. Zamawiający może zastrzec formę przygotowania Towaru do odbioru według własnych potrzeb, przy składaniu zamówienia.


§7 GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzedany Towar na zasadach określonych w niniejszych OWS.
2. Zamawiający traci uprawnienia gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę, co do całości Towaru w przypadku nieprzestrzegania warunków gwarancji.
3. Aby skorzystać z gwarancji, Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia w formie dokumentowej (e-mail) reklamacji w terminie i na zasadach określonych w niniejszych OWS.
4. Zamawiający jest zobowiązany skontrolować Towary przy wydaniu pod względem ewentualnych nieprawidłowości w terminach wskazanych w ust. 5. Jeżeli Zamawiający przy odbiorze (niezależnie do tego czy następuje on w siedzibie firmy czy od przewoźnika) Towaru stwierdzi uszkodzenia Towaru, jest on zobowiązany powiadomić niezwłocznie pisemnie lub w formie dokumentowej (e-mail) Sprzedawcę o takich uszkodzeniach.
5. Niezależnie od tego, czy odbiór Towaru następuje w Siedzibie Zamawiającego, czy od przewoźnika, Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji (z tytułu gwarancji) ilościowych w dniu odbioru Towaru, a wymiarowych i jakościowych w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia odbioru Towaru pod warunkiem, że elementy nie zostały uprzednio przetworzone, przerobione lub wykorzystane do produkcji (w szczególności zamontowane, poddane dalszym operacjom techniczno-produkcyjnym).
6. Elementy przetworzone, przerobione lub poddane dalszej obróbce (w szczególności zamontowane, poddane dalszym operacjom techniczno-produkcyjnym) nie są objęte gwarancją.
7. Reklamacje będą uwzględniane jedynie w przypadkach, gdy dotyczą one niezgodności Towaru ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.
8. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz szczegółowy opis zgłaszanej wady Towaru.
9. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku zgłoszenia reklamacji na zasadach opisanych w niniejszych OWS Sprzedawca - w zależności od treści zgłoszonej reklamacji - wymienia Towar objęty reklamacją na nowy, wolny od wad, bądź go naprawia.
10. Reklamacji nie podlegają wady i uszkodzenia, które powstały wskutek:

1) normalnego zużycia Towaru,

2) niewłaściwego użytkowania Towaru,

3) braku lub nieprawidłowo wykonanej konserwacji Towaru,

4) instalowania, montażu, przeróbki Towaru lub napraw wykonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

11. Wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają po upływie 30 dni od dnia dostawy Towaru z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 5.
12. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
13. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.


§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych określonych w § 7 niniejszych OWS. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady bądź braki w wydanych Towarach, z wyjątkiem wad bądź braków, które zostały spowodowane umyślnie lub rażącym niedbalstwem samego Sprzedawcy.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji, gdy Sprzedawca do realizacji Umowy i wyprodukowania Towaru przyjął dostarczone przez Zamawiającego niewłaściwe i/lub niezupełne dane.
3. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zamawiającemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody i dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad Towarów. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Zamawiający w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).


§9 UMOWA SPRZEDAŻY

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie OWS, Strony zawierają Umowę Sprzedaży.
2. W celu zakupienia przez Kupującego u Sprzedawcy Towaru Sprzedawanego, Kupujący zobowiązany jest skierować do Sprzedawcy zapytanie o możliwość zakupienia Towaru Sprzedawanego ze wskazaniem Towaru Sprzedawanego, którym Kupujący jest zainteresowany.
3. Zapytanie, o którym mowa w ust. 2 winno zostać skierowane w formie dokumentowej (e-mail).
4. Na złożone zapytanie Sprzedawca udzieli Kupującemu odpowiedzi w postaci Oferty Sprzedażowej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania w której wskazany będzie przewidywany termin realizacji zamówienia oraz cena Towaru Sprzedawanego.
5. Czas ważności Oferty Sprzedażowej jest uzależniony od danego zamówienia.
6. W przypadku akceptacji Oferty Sprzedażowej przez Kupującego, jest on zobowiązany złożyć zamówienie na Towar Sprzedawany, a Sprzedawca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie przyjęcia zmówienia.
7. Sprzedawca wyda Kupującemu Towar Sprzedawany w terminie indywidualnie uzgodnionym w danym zamówieniu.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydania Towaru Sprzedawanego najpóźniej 1 (jeden) dzień przed terminem ustalonym w zamówieniu, o czym poinformuje Kupującego telefonicznie bądź w formie dokumentowej (e-mail).
9. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie Towaru Sprzedawanego (w szczególności spowodowanego siłą wyższą, awarią urządzenia, środka transportu, niedostępnością danego asortymentu), Sprzedawca zastrzega prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji Umowy Sprzedaży Sprzedawca poinformuje Kupującego w formie dokumentowej (e-mail) o przyczynie opóźnienia oraz nowej przewidywanej dacie realizacji Umowy Sprzedaży.
10. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Towar Sprzedawany cenę ustaloną przez Strony przy danym zamówieniu. W odniesieniu do warunków płatności § 5 OWS stosuje się odpowiednio.
11. W zakresie odbioru i wysyłki Towarów Sprzedawanych § 6 OWS stosuje się odpowiednio.
12. W zakresie zasad udzielania gwarancji na Towar Sprzedawany oraz odpowiedzialności Sprzedawcy § 7 OWS stosuje się odpowiednio. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.


§10 UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie OWS, strony zawierają Umowę na wykonanie Usługi.
2. W celu zawarcia Umowy na wykonanie Usługi, Zleceniodawca zobowiązany jest skierować do Zleceniobiorcy zapytanie o możliwość wykonania Usługi.
3. Zapytanie o którym mowa w ust. 2 winno zostać skierowane w formie dokumentowej (e-mail) i powinno zawierać opis usługi, szczegółowe wymagania do jej wykonania, rysunek techniczny .
4. Na złożone zapytanie Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy odpowiedzi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania poprzez przedstawienie Oferty na wykonanie Usługi. W Ofercie na wykonanie Usługi zawarta będzie wycena realizacji Usługi i przewidywalny termin realizacji Usługi.
5. Czas ważności Oferty na wykonanie Usługi jest uzależniony od danej Usługi.
6. W przypadku akceptacji Oferty na wykonanie Usługi przez Zleceniodawcę, jest on zobowiązany złożyć zamówienie na Usługę, a Zleceniobiorca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie przyjęcia zmówienia.
7. Zaakceptowanie przez Zleceniodawcę Oferty na wykonanie Usługi poprzez złożenie zamówienia oznacza zawarcie Umowy na wykonanie Usługi na zasadach określonych w niniejszych OWS.
8. Zleceniodawca wykona Usługę w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony po zawarciu Umowy na wykonanie Usługi.
9. Do niniejszej Umowy na wykonanie Usługi zapis § 4 ust. 10 niniejszych OWS stosuje się odpowiednio.
10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania Usługi najpóźniej 1 (jeden) dzień przed terminem ustalonym w zamówieniu, o czym poinformuje Zleceniodawcę telefonicznie bądź w formie dokumentowej (e-mail).
11. W przypadku niezależnego od Zleceniobiorcy opóźnienia w wykonaniu Usługi (w szczególności spowodowanego siłą wyższą, awarią urządzenia, środka transportu, niedostępnością danego asortymentu towaru), Zleceniobiorca zastrzega prawo do wydłużenia terminu wykonania Usługi o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia realizacji Usługi poinformuje Kupującego w formie dokumentowej (e-mail) o przyczynie opóźnienia oraz nowej przewidywanej dacie realizacji Usługi.
12. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za Usługę cenę ustaloną przez strony w terminie ustalonym przez strony. Warunki płatności reguluje odpowiednio § 5 niniejszych OWS.
13. W zakresie odbioru i wysyłki Usługi § 6 OWS stosuje się odpowiednio.
14. Całkowita odpowiedzialność Zleceniobiorcy za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zleceniodawcy (niezależnie od podstaw prawnych) powstałe w wyniku realizacji Umowy o wykonanie Usługi jest ograniczona do wartości Usługi, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Zleceniodawca w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANY OWS

1. Sprzedawca/Zleceniobiorca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Zmiany wejdą w życie w zapowiedzianym terminie ich wejścia w życie i zostaną opublikowane na stronie www.izar.pl w zakładce "warunki handlowe" z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. W odniesieniu do Zamawiających, Kupujących oraz Zleceniodawców, których Umowy, Umowy Sprzedaży bądź Umowy na wykonanie Usługi - na dzień wejścia w życie zmian niniejszych OWS - są w trakcie realizacji stosowane będą dotychczasowe zapisy tychże OWS w stosunku do nich.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją Umów, Umów Sprzedaży oraz Umów na wykonanie Usługi co do których zastosowanie mają niniejsze OWS rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy/Zleceniobiorcy.