Polityka prywatności

Serwis internetowy www.izar.pl
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.

2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.


§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

1) Administratorze - rozumie się przez to Krystiana Cichockiego prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe IZAR KRYSTIAN CICHOCKI, Radwanice, ul. Grafitowa 6, 55-010 Święta Katarzyna, nr NIP: 9121643115, nr REGON: 932236847 e-mail: biuro@izar.pl, www: www.izar.pl. Przez Administratora należy również rozumieć administratora Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;

2) Danych Osobowych - rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w przypadku Polityki Prywatności - Użytkownika); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3) Oprogramowaniu - rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu;

4) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) - rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu;

5) przetwarzaniu Danych Osobowych - rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

6) Serwisie - rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.izar.pl

7) Usłudze - rozumie się przez to usługę świadczoną elektronicznie na rzecz Użytkownika przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności poprzez kontakt za pomocą formularza na podstronie: http://www.izar.pl/kontakt.php

8) Urządzeniu - rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone'y.

9) Użytkowniku - rozumie się przez to osobę, która za pośrednictwem Serwisu korzysta z Usługi.


§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia Usług i w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych mogą stanowić odpowiednio:

1) niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług elektronicznych;

2) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

3) prawnie uzasadniony interes - w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, a także przetwarzania Danych Osobowych po wykonaniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usługi;

2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne aby skorzystać z Usługi.

3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas korzystania z Usługi:

1) imię i nazwisko,

2) adresy elektroniczne,

3) numer telefonu,

5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości potencjalnych kontaktów z Użytkownikami.

6. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca czynności obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Stronie internetowej, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.

8. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.

9. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usługi.

10. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:

1) utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

2) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

3) zachowuje poufność Danych Osobowych.

11. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.


§ 4. Pliki Cookies

1. Administrator w Serwisie wykorzystuje Pliki Cookies.

2. W Serwisie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

1) sesyjne - są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;

2) stałe - są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Serwisu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:

1) "niezbędne", które umożliwiają korzystanie ze Serwisu,

2) "wydajnościowe", które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

3) "funkcjonalne", które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

4) "reklamowe", które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.

5. Stosowane w Serwisie rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu.


§ 5. Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.

2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.

3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: biuro@izar.pl.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: biuro@izar.pl, lub pisemnie na adres: ul. Grafitowa 6, 55-010 Święta Katarzyna

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.

8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.

9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: biuro@izar.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronach Serwisu.