Zgoda

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z otrzymaniem od Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krystian Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe IZAR KRYSTIAN CICHOCKI, ul. Grafitowa 6, Radwanice, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 9121643115, nr REGON: 932236847.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu określonym w ust. 2 powyżej.

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego, numer PESEL, NIP czy numer REGON); dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail czy numer telefonu); numer rachunku bankowego; dane zebrane podczas Pani/Pana interakcji z nami poprzez: spotkania, rozmowy osobiste, rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS czy też e-mail.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pani/Pana dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności dostawcy usług informatycznych, księgowych i marketingowych dostawcy i serwisanci systemu ERP oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem danej umowy (podstawowy termin przedawnienia: 3 lata od momentu wymagalności roszczenia); a także w oparciu o obowiązek przechowywania niektórych danych na podstawie przepisów prawa np. ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych (5 lat).

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przygotowania oferty/zamówienia.

11. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

12. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres e-mail: biuro@izar.pl lub numer telefonu: 71 303 62 09.